رونمایی از نسخه جدید سامانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای

رونمایی از نسخه جدید سامانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای تهران