نصب بنر و تبلیغات سامانه SAMATVTO در مراکز فنی و حرفه ای استان تهران