دیپلم برق صنعتی

لیست حرفه ها و شهریه رشته برق صنعتی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

برق صنعتی (کد رایانه ای 19969)

حرفه آموزشی

شماره استاندارد

ساعت نظری

ساعت عملی

جمع ساعت

شهریه

واحد

پایه

برق كار صنعتي درجه2

4/ 2/ 15/ 55- 8

448

642

1090

24,810,100

29

دهم/

یازدهم

کارورPLC درجه 2

4/ 2/ 55/ 84- 0

86

156

242

9,917,600

7

دوازدهم

نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ)

741220050010091

16

42

58

3.750.000

2

دوازدهم


دروس و مهارت های ارائه شده رشته برق صنعتی

توسط آموزش و پرورش 

http://samatvto.ir/cp/upload/1542269128_p07.pdf

فهرست
تبلیغات
اخبار سامانه