دستورالعمل اجرایی ایران مهارت

اولین دستورالعمل اجرایی طرح ایران مهارت با هماهنگی

وزارت آموزش و پرورش  و  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دانلود بخشنامه