شرکاری اجتماعی وآموزشی

                                                 سازمان متخصصین ومدیران ایران (غیردولتی)

                                                             http://emigroup.ir/

- ارائه خدمات آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای ، منطبق براستانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد کشور وابسته به کانون کشوری به اعضای سازمان  

- ارائه خدمات آموزشی ورفاهی توسط سازمان ونمایندگی های آن درسراسرکشوروخارج ازکشور به موسسان وکارکنان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد کشور وخانواده آنها .

- همکاری در تدوین استاندارد های شایستگی و حرفه های مورد نیاز در حوزه کارآفرینی.

- همکاری در برگزاری گردهمائی، سمینار علمی وترویجی در حوزه های مختلف موردتوافق طرفین .

- همکاری دربرگزاری گردهمائی، سمینار علمی و ترویجی وکارگاههای آموزشی در حوزه توسعه فرهنگ مهارت آموزی.

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان