شرکاری اجتماعی وآموزشی

                                              هلدینگ سوشیانت 

موضوع تفاهم نامه :

  1. ارائه کلیه خدمات باشگاه مشتریان از قبیل خدمات رفاهی(اعتباری ، تقسیطی و تخفیفی) ، خدمات بیمه­ای وتبلیغات، بهره مندی ازسامانه حمل و نقل ، خدمات نرم افزاری و سخت افزاری و تولید محتوای آموزش الکترونیکی ، به جامعه هدف کانون شامل(موسسان، مربیان،کارکنان،کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و خانواده های آنها ) .
  2. انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی درحوزه های بازاریابی وبازارسازی به منظورتوسعه فرهنگ مهارت آموزی ورونق کسب وکارآموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد .
  3. پیگیری اشتغال مهارت آموختگان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادازطریق سایت کاریابی وسایربسترهای هلدینگ . 
  4. امکان بهره گیری آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد از خدمات حفاظتی و مراقبتی  هلدینگ و استفاده از ظرفیت های هلدینگ در خصوص سامانه­ شناسایی مشترک به صورت الکترونیک (سامانه تشخیص چهره و...) و سخت افزار های مرتبط ازقبیل دوربین،ذخیره سازو...... به صورت شرایط خاص و ویژه برای جامعه هدف کانون کشوری.
  5. همکاری درایجاد،توسعه،ارتقاوبه روزرسانی سامانه های الکترونیکی موردنیازکانون کشوری،کانون های استانی،انجمن های تابعه وآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد .
  6. پیگری اخذصلاحیت فردی برای مدیران،موسسان، بهره برداران،پرسنل وارائه دهندگان خدمات درآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادازپلیس نظارت براماکن عمومی ناجا.
  1. ایجادبسترهای لازم به منظورارائه خدمات واتصال به سامانه ها،اپلیکیشن ها،وزارت خانه ها،سازمان ها،نهادهاوشرکت ها که درتعامل وهمکاری باهلدینگ میباشندبه منظوراستفاده ازخدمات ودوره­های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسرکشور .
  2. استفاده ازخدمات پیام رسان وسیم کارت همراه هلدینگ برای اعضای کانون کشوری واستانی وانجمن های عضو، موسسان وکارکنان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادوکارآموزان باشرایط ویژه ازقبیل(بسته های سفارشی، مکالمه رایگان درون شبکه با شارژ ماهانه و...).
  3. ساماندهی وایجادبسترلازم به منظورارائه خدمات به اتباع خارجی متقاضی آموزش  های مهارتی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادسراسرکشور .  
  4. همکاری درتدوین وارائه استانداردهای آموزشی وصدورگواهی های مدیریت آموزشی برای موسسان ومدیران آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادوکلیه متقاضیان حقیقی وحقوقی شامل وزارت خانه ها ، سازمان ها ، نهادها و شرکت ها به منظورکمک درپیاده سازی نظام جامع آموزش ونیروی انسانی ازقبیل ISO ها وموارد مشابه .
  5. ارائه آموزش های تخصصی بصورت حضوری والکترونیکی درحوزه های موردنظرهلدینگ با استفاده ازظرفیت های هلدینگ وآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد برای کلیه سازمان ها ، نهادها وموسسات دولتی وخصوصی ومتقاضیان آزاد باامکان صدورگواهی حضورمشترک هلدینگ وکانون کشوری .

تبصره : هلدینگ به عنوان سهامدارعمده شرکت های زیرمجموعه خوداقدام به امضای این تفاهم نامه می نماید ومراحل اجرابه زیرمجموعه های هلدینگ توفیض خواهد شد .

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان