شرکاری اجتماعی وآموزشی

                                 موسسه آموزشی خانه مهارت ایرانیان 

 موضوع تفاهم نامه :

    1. توانمندسازی موسسان ، مدیران ومربیان وکارکنان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور در حوزه های مدیریت وفناوری های روز وآموزش های تخصصی .
    2. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت وضمن خدمت برای مدیران ومربیان آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای درقالب سمینار،کارگاه های عمومی ، تخصصی بصورت حضوری والکترونیکی واجرای تورهای آموزشی تفریحی
    3. برگزاری نمایشگاه های توانمندی های آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، رشته های مختلف وجذاب برای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
    4. برگزاری مسابقات ملی مدیران و مربیان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ، سمینارهای ملی ، منطقه ای و استانی با مشارکت طرف دوم وکانون های استانی ، انجمن های صنفی عضوکانون کشوری
    5. ایجاد بسترمناسب معرفی توانمندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور با انجام تبلیغات در اجرای بندهای  یک ، دو، سه، همین ماده به منظورافزایش قدرت جذب آموزشگاه های فنی و حرفه ای .

6-1- هزینه بهرمندی از خدمات بند 1و2 همین ماده  بعهده متقاضیان بوده که بنابرپیشنهاد طرف دوم وتائید طرف اول تعیین خواهد شد .

تبصره : طرف دوم موظف است ازمحل درآمدهای موضوع تفاهم نامه سهم نظارت عوامل طرف اول رابه ترتیب :(آموزشگاه 8% ، انجمن صنفی مربوطه 4% درصد ، کانون استان2% درصد وکانون کشوری 1%درصد ، پرداخت نماید .

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان