هنر های نمایشی (دپارتمان هنر)

دانلود سرفصل کلیه دوره های هنرهای نمایشی (هنر)

                    از کتاب ایران مهارت

http://samatvto.ir/cp/upload/1540366744_3-دپارتمان هنر.pdf


دانلود حرفه بازیگری جلوی دوربین در سینما

http://samatvto.ir/cp/upload/1540713570_بازیگری جلوی دوربین در سینما.pdf


دانلود حرفه کارگردانی فیلم کوتاه 

http://samatvto.ir/cp/upload/1540713648_کارگردانی فیلم کوتاه.pdf


 

تبلیغات